01/03/2021

De doelmatigheid van de sociale minima

De FOD Sociale Zekerheid heeft nieuwe cijfers over de doelmatigheid van de sociale zekerheid gepubliceerd. Deze zijn ook terug te vinden op de armoedebarometer onder de indicator sociale uitkeringen uitgedrukt als percentage van de armoederisicogrens.